АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО VIII3

Поднаслов ако треба

Проектот предвидува оградување на простор со обиколен ѕид со должина од 300 до 400 метри, со висина од 3 метри. Во ѕидот се предвидуваат минимални отвори, кои би биле поврзани со некаква социјална содржина. Овој ѕид интегрира два, речиси идентични павилјони, во кои примарна содржина е ботаничката градина, пропратена со дополнителни социјални содржини. Формата на овие павилјони произлегува од мултипликација на коцка со димензии 420х420х420см, вкупно 9 коцки и 2 ката, односно композиција од 3х3 коцки, со што се добива генеричкиот волумен. Наредна фаза е одземање на максимум 2 коцки од секој кат, со што се добива финалниот габарит.

За студиото

АСVIII3
Архитектонско студио VIII3

Семестар VIII
2019 | 2020

Наслов на проектот:
БОТАНИЧКА ГРАДИНА ВО БИТОЛА

Локација:
Битола

Педагошки тим:
Александар Радевски
Горан Мицковски
Димитар Папастеревски
Димитар Крстески