Студенти:
ЈОВАНА ЗДРАВКОВА

Локација:
Крушево

Концепт:
Решавањето на јавниот простор има за цел да обезбеди целосна проточност од различни коти. Со акцентот на скалите во нивната димензија се нагласува каскадноста на теренот. Поставеноста на станбените објекти е по работ на парцелите, додека дворовите се ориентирани кон осончаната јужна страна. Обликувањето на куќите и применетата материјалност е во склоп со традицијата на градот Крушево.