Студенти:
МИЛА БОЈКОВСКА
МАТЕА БОЈКОВИЌ

Локација:
Крушево

Концепт:
Проектот претставува композиција од три индивидуални куќи, вгнездени во срцето на градот Крушево. Тие ја почитуваат традиционалната градба на семејните куќи, употребувајќи камен и дрво како материјали. Но, истовремено вметнуваат и модификација со отцепување на оџакот од телото на објектот. Со тоа се вметнува нова временска секвенца во историското ткиво на Крушево.