Студенти:
САРА ПЕТКОВА

Локација:
Крушево

Концепт:
На зададениот сегмент имавме задача да направиме просторна интервенција на јавен простор и три локации на кои се поставени три куќи. Куќите се поставени по принципите на традиционалните крушевски куќи, односно се допираат до границите на парцелите, имаат едноставна геометрија и четириводни кровови. Додека, развиената програма во објектите како и применетите материјали претставуваат современ пристап и одлика на ова време.