Студенти:
ИВАНА МИТЕСКА
РУЖИЦА СТАНКОВИЌ

Локација:
Крушево

Концепт:
Концептот се заснова на позиционирање на куќите кон улиците со што го надополнуваат уличниот  фронт на ул. „Илинденска“ и ул. „Шула Мина“. Ваквиот начин на поставување на изграденото прави соодветна релација со неизградениот простор односно се добиваат по приватни дворови со поволна јужна ориентација. Просторот е обликуван каскадно со израмнување на тераси. Јавниот простор го дефинираат разиграни скалила кои нудат можност за зголемена социјална активност.