Студенти:
ЕВА КОСТЕСКА
ВИКТОРИЈА МОЈСОВСКА

Локација:
Крушево

Концепт:
Интерполација на група семејни куќи во согласност со карактеристиките на ниската станбена структура и физичкиот, социо-културен контекст на градот Крушево. Индивидуалните куќи се проектирани на три локации во близина на црквата Св. Богородица. До нив се пристапува преку горна улица или преку двор кој што е ориентиран кон јужната страна. Во однос на материјалноста, тие имаат исти третман, со употреба на локални материјали – камен и дрво.