Студенти:
КАТЕРИНА ТРПЕСКА

Локација:
Крушево

Концепт:
При теренска настава и дадена локација во централното градско подрачје на Крушево, наша задача беше просторна интервенција на 3 локации како и јавен сегмент. Концептот на овој проект главно се заснова на една компактност и јасна геометрија на објкетите, нивна паралелна поставеност во одност на улиците, како и примена на четириводни кровови. Овие одлики се поистоветуваат и со традиционалните крушевски куќи, но сепак проектот е одлика на своето време.