Студенти:
Јулија Јовановска
Сања Ѓоргиеска

Локација:
Центар на град Валандово,
во близина на постојниот Дом на културата

Концепт:
Музеј на град Валандово
Урбани рефлексии