Студенти:
Наташа Станоевска

Локација:
Лесновски манастир, Свети Архангел Михаил и Гаврил, село Лесново

Концепт:
ГОСТИНСКИ КОНАК: ЛАБАРАТОРИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА РУРАЛНАТА АРХИТЕКТУРА
Селото Лесново е едно од најстарите села во Македонија, непосредно поврзано со Лесновскиот манастирот чија архитектура претставува високо естетизиран израз на своето време.
Со новата интервенција се задржува периметралното нижење на објектите. Програмата е организирана во две целини кои меѓусебно се поврзани преку мост овозможувајќи поглед кон целиот локалитет.
Целата композиција претставува надополнување на содржините на постојната ситуација без да го наруши наративот на целиот комплекс.