Студенти:
Иво Лазароски
Филип Спасески

Локација:
Лесновски Манастир, Село Лесново

Концепт:

Три должински интервенции по три просторни правци. Питома лабораторија која работи интровертно – ориентирана кон себе и надворешноста на манастирот.
X – Тракт на станбено домување и општествена програма кој излегува од границите на ѕидот и зазема став дека е нешто ново.
Y – Подземен тракт – премин со ниши за изложување артефакти од постојното : манастирот, селото, природата.
Z – Вертикална кула видиковец која излегува од границите на манастирот, референтна со постојната кула од XVI век.