Студенти:
Наташа Ристеска

Локација:
Лесново, Лесновски манастир со средишна положба на црквата Св. Архангел Михаил и Гаврил

Концепт:
Новата структура е поставена по периметарот на постоечкиот ограден ѕид, не надминувајќи ја линијата на венецот на црквата. Двата сегменти, на катот меѓусебно се поврзани со продолжување на чардаците од двата дела, формирајќи видиковец од каде што се согледува целата околина, додека во приземјето се формира мал двор со сенковити амбиенти.