Студенти:
ТРАЈАНОВА АНГЕЛА
СОФИЈА МИКАРОВСКА

Локација:
ЛЕСНОВСКИ МАНАСТИР, СВЕТИ АРХАНФЕЛ МИХАИЛ И ГАВРИЛ, СЕЛО ЛЕСНОВО

Концепт:
ИДЕЈА ЗА АКЦЕНТИРАЊЕ НА СИЛУЕТАТА НА ЦРКВАТА, ФОРМА КОЈА ШТО ПОБУДУВА ЉУБОПИТНОСТ ШТО СОРИВА.
ИНТЕГРИРАНА СТРУКТУРА, ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА КОЈА ШТО ЈА СЛЕДИ ПОСТОЕЧКАТА ПЕРИМЕТРАЛЕН ВОЛУМЕН, ЅИДОТ КОЈ ШТО Е ПРЕТСТАВУВА НАСЛЕДСТВО НА ДУХОТ, ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ ВО КОЈА ТАА Е СОЗДАДЕНА.
ОПФАТОТ ПРЕТСТАВУВА ИСКУСТВО НА ДВЕ ВРЕМЕНСКИ ЕПОХИ: ОНАА ВО КОЈА ЖИВЕЕМЕ – СОВРЕМЕНАТА, НАУКАТА, И ЕПОХАТА НА МИНАТИОТ ВЕК ПРОСЛЕДЕНИ СО ПРИРОДАТА ИНТЕГРИРАНА ВО СВОЈАТА ФОРМА.