Ancient St. Gavril Lesnovski orthodox church and old monastery complex in Macedonia, panorama

Студенти:
Дарко Димовски
Александар Ристов

Локација:
Во комплексот Лесновски манастир во селото Лесново, Пробиштипско. Опфатот се предвидува на јужниот и западниот дел од комплексот.

Концепт:
Интервенцијата е предвидена на јужниот и западниот дел по периметарот на дворот со што се продолжува континуитетот на веќе постоечките конаци.
Интервенцијата е континуирана со продори кои имаат функционални и визуелни својства.
Објектот е предвиден со приземје од камен и кат од бондрук како инспирација од традиционалниот начин на градење.