Студенти:
Филип Ѓорѓиоски 7669
Александра Трпческа 7684

Локација:
Идејниот проект се наоѓа во Сопиште, Скопје. Теренот е во пад, а пределот предвиден за овој проект е шумски, обиколен со две новопланирани улици.

Концепт:
Концептот произлегува од контекстот на објектот. Се работи за два правилни волумени во кои се сместени сите потребни функции за ваков тип на објект. Тие се поврзани со една главна магистрала и вертикални комуникации низ сите катови. Посебно внимание е обрнато на поврзаноста на просториите по функција.