Студенти:
Астрит Азири 7688
Астрит Сула 8197

Локација:
Сопиште , Скопје – станува збор за еден ридест терен  меѓу две улици кои овозможуваат пристап од две различни нивоа. Локацијата нуди отворени визури кон градот Скопје на северната страна.

Концепт:
Концептот е развиен според програмските барања за проектирање на клиника. Организиран е во две главни функционални блокови меѓусебно поврзани со комуникациски јадра кои се “акцентот” на просторно волуменската структура. Комбинација на функционалните групи, овозможува координирано движење низ објектот  за стручниот кадар, за пациентите и посетителите. Решението е компактно, постигната како резултат од тоа што се дава приоритет на јасното функционирање на блоковите.