Студенти:
Тртовац Амина
Мицевска Сара

Локација:
Општина Сопиште, Скопје
Подрачјето Сопиште се карактеризира со извонредно разновиден релјеф чија поволност преставува опкружувањето на природата и чистиот водух, како и прекрасните визури кон Водно и градот Скопје.

Концепт:
Објектот „патува“ и се „влева“ по должина во почвените релјефни форми градејќи со нив една заедничка целина. Тој е отворен кон северната и јужната страна, користејќи ги природните дадености како главни визури што преставуваат спокој за секое човечко око. Последниот кат е крунисан со виножитен панорамски видиковец, чиј бои ја репрезентираат детската имагинација.