Студент:
Колев Никола

Локација:
Локацијата се наоѓа на северната страна на ридот, 1.5км јужно од Сопиште, Скопје.

Концепт:
Болницата е позиционирана на кос терен, помеѓу две улици со висинска  разлика околу 16м. Од горната улица е главниот пристап, за пациенти и   посетители, а од долната улица, по рампа, се пристапува до итната медицина и економскиот дел. Бол.единици се развиваат во висина за да добијат повеќе светлина и поглед.