Студенти:
Наташа Темова
Јаворка Пуреовска

Локација:
Градски парк во Битола
Локацијата е сместена на долниот дел од паркот, по аксијалата на самото шеталиште.

Концепт:
Следење на формата на постоечките патеки во паркот- репер за добивање на формата на оградниот ѕид и патеките. Отвореност кон шеталиштето, така што во иста оска се поставени и двата павилјони. Поставување на рампи за лесна достапност на сите луѓе на катовите, како и за подобра визуелна претстава на околината.