Студенти:
Марија Филевска 7663
Александар Пауноски 7691

Локација:
Објектот се наоѓа на локацијата на Градскиот парк во Битола , на парцела со површина од ограничена од улиците: “Македонска фаланга” , “Курделес” и главната пешачка улица Широк сокак. Објектот е со намена ботаничка градина. Се протега линиски по должината на парцелата со должина 200 метри, која значително доминира во однос на широчината , која изнесува 50 метри, давајќи му изразена аксијална карактеристика на објектот. Објектот има височина од 9,20 метри.

Концепт:
Конструкцијата е челична -скелетна, со која фасадата е обложена со челични профили со стакло која кружи околу скелетната конструкција. Плочата во вториот павилјон ја покрива целата површина и се прекинува во делот каде што се јавува двовисински простор додека во првиот павилјон се појавува галерија. Таа се потпира на челични бетонски столбови со И профил. Модуларно растојание е 4.2 метри а кои вкупниот распон е 133 метри. Во двата павилјони во централниот дел се наоѓа двовисинскиот простор, со цел добивање на подобри визури од катот и поставување на повисоки изложбени растенија. Главниот влез е централно поставен во однос на пешачката улица.
Партерот е организиран за да се користи како јавна површина.