Студенти:
Марија Трајаноска

Локација:
Градски парк во Битола

Концепт:
Почитување на законитостите кои владеат во паркот – симетрии, полиња, кругови, оски на движење, на начин на кој ботаничката градина, која се состои од два павилјони, станува неделив дел од целината. Ботаничката градина е акцентиран завршеток на градскиот парк, каде просторите незабележливо се прелеваат еден во друг.