Студенти:
Ивана Стојанова
Елена Невеновска

Локација:
Градскиот парк во Битола, на парцела која моментално е неизградена и се наоѓа во завршниот дел од паркот.

Концепт:
Во заградениот простор покрај двата објекти и патеката, се предвидуваат и две мали водени површини со маси за одмор, поставени на платформи и тезги на отворено. Двата објекти се развиваат на три катови, се предвидува поставување на ендемични и тропски растенија и растенија во саксии. Во внатрешноста се јавуваат двовисински простории.