Студенти:
Жаклина Угриновска

Локација:
Градски парк, Битола
Двата павилјони се оградени со ѕид и поставени во засебна парцела во склоп на постоечкиот градски парк во Битола.

Концепт:
Павилјоните според решението и екстериерниот изглед се идентични, но со разлика во дополнителната функција – кафе бар и галериски простор. Движењето се одвива преку централно јадро на 3 нивоа со различна висина. Поделбата во однос на ботаниката е сведена на ниски, саксиски растенија и централно поставени високи дрвенести растенија.