Студенти:
Сања Лазаревска
Вера Кариланова

Локација:
Градски парк во Битола
Градскиот парк е поделен на два дела. Обликувањето на поголемиот дел е со барокни елементи, додека помалиот триаголен дел не е обликуван.

Концепт:
Целовитост
Триаголниот дел кој е отфрлен потполно да го вклопиме со целиот парк, со што паркот би изгледал целосно. Со нашата интервенција паркот добива непрекината линија, а ѕидот на градината кој содржи елементи од паркот, е ненаметлив и потполно се вклопува со останатиот дел од паркот. Градскиот парк ја добива целосната форма која треба да ја има.